top of page

Algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN 

I. ALGEMEEN – DE PARTIJEN 

Art. 1. Deze algemene voorwaarden betreffen de overeenkomst tussen de cliënt en advocaat Pieter-Jan Franssen, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 4C/5 en met inschrijving in de KBO onder nummer 0599.778.417, verder Pieter-Jan Franssen genoemd.

Art. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens Pieter-Jan Franssen geleverde of te leveren diensten en op alle rechtsverhoudingen die in dit verband tussen Pieter-Jan Franssen en derden tot stand komen. Het toevertrouwen van een dossier aan Pieter-Jan Franssen betekent automatisch de aanvaarding van deze algemene voorwaarden zowel voor het betreffende dossier als voor latere dossiers, en dit onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen waarvan de cliënt op gepaste wijze zal worden geïnformeerd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt of waarnaar van de cliënt afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

II. ERELONEN, KOSTEN EN VOORSCHOTTEN 

Erelonen 

Art. 3. Alle opdrachten zullen op uurbasis tegen de uurtarieven van Pieter-Jan Franssen worden 

uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

Art. 4. De standaard uurtarieven die door Pieter-Jan Franssen worden gehanteerd, zijn de tarieven die werden afgesproken bij aanvang van de dienstverlening en het voorwerp kunnen uitmaken van een Engagement Letter. 

Pieter-Jan Franssen mag zijn uurtarieven aanpassen in functie van de aard van de zaak, de inzet, de moeilijkheidsgraad, de specialisatie en de ervaring van de behandelende advocaat en het dringend karakter van de opdracht. 

Kosten 

Art. 5. De kosten die door Pieter-Jan Franssen werden voorgeschoten, zoals kosten inzake griffie, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële en officieuze registers en databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen, bemiddelaars en (binnenlandse of buitenlandse) openbare instantie, verplaatsingskosten, opzoekingskosten etc. worden afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten. Voornoemde opsomming van kosten is niet-limitatief. 

Voorschot 

Art. 6. Pieter-Jan Franssen heeft het recht om aan de cliënt, voor de aanvang van en in de loop van de werkzaamheden, een voorschot te vragen d.m.v. een provisienota. De werkzaamheden zullen pas worden aangevat of voortgezet na de betaling van deze provisie. Ook kosten zullen slechts worden voorgeschoten mits betaling van de vermelde provisie. 

Art. 7. Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan Pieter-Jan Franssen, voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse staat of eindstaat. In de eindstaat worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. 

Art. 8. Aan nieuwe cliënten wordt vooraf steeds een voorschot gevraagd, waarvan het bedrag afhankelijk is van de te verrichten werkzaamheden en/of voor te schieten kosten. 

Art. 9. Voorschotten kunnen steeds gevraagd worden wanneer de aard van de zaak en/of de te verrichten werkzaamheden dit vereisen, alsook wanneer er twijfel is over de solvabiliteit van de cliënt en/of er kosten moeten worden voorgeschoten 

BTW 

Art. 10. Alle hierboven vermelde bedragen zijn nog te vermeerderen met het toepasselijk BTW percentage, momenteel 21%. 

Facturatie en betaling 

Art. 11. Alle facturen van Pieter-Jan Franssen dienen door de cliënt contant te worden betaald binnen acht dagen na ontvangst ervan. 

Art. 12. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een staat van erelonen of kosten, dient hij deze binnen de acht dagen na de datum van de staat schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

Art. 13. Alle onbetaalde voorschotfacturen, ereloon- of kostenstaten, worden van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met 8% per jaar, te rekenen van de factuurdatum, en een forfaitaire vaste vergoeding van 10%, met een minimum van 75 EUR, onverminderd haar recht op gerechtskosten en rechtsplegingsvergoeding, mocht een gerechtelijke invordering zich opdringen 

Pieter-Jan Franssen behoudt zich het recht voor om alle werkzaamheden op te schorten, tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, dan wel om de overeenkomst met de cliënt te beëindigen, dit met onmiddellijke ingang. 

Pieter-Jan Franssen kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de schade die zou voortvloeien uit de schorsing van zijn werkzaamheden of de beëindiging van de overeenkomst met de cliënt. 

Art. 14. Indien de belangen van meerdere cliënten worden behartigd in het kader van dezelfde zaak, dan zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in deze algemene voorwaarden en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke cliënt de staten van erelonen en kosten werden gericht. 

III. DERDENGELDEN 

Art. 15. Pieter-Jan Franssen stort alle bedragen die zij voor rekening van de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien Pieter-Jan Franssen een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, brengt zij de cliënt op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. 

Art. 16. Pieter-Jan Franssen mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot aanzuivering van de bedragen die de cliënt aan hem verschuldigd is. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. 

Art. 17. Pieter-Jan Franssen stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden binnen de kortst mogelijke tijd door aan deze derden. 

IV. MIDDELENVERBINTENIS - AANSPRAKELIJKHEID 

Art. 18. De verplichtingen van Pieter-Jan Franssen behelzen louter een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders (i) overeengekomen of (ii) uit de aard van de verbintenis volgt. Pieter-Jan Franssen is evenmin aansprakelijk bij overmacht of vreemde oorzaak. Verder zal Pieter-Jan Franssen bij de keuze van niet in zijn organisatie werkzame derden (waaronder buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners zoals onder meer een post- of koeriersbedrijf of een bank of financiële instelling) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Pieter-Jan Franssen is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. 

Art. 19. Pieter-Jan Franssen is noch aansprakelijk voor de fouten of tekortkomingen van gerechtelijke ambtenaren (o.a. politie, griffiepersoneel, magistraten) noch voor de gerechtelijke achterstand en/of trage behandeling van dossiers voor gedingbeslechtende instanties. 

Art. 20. Pieter-Jan Franssen is verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid in het kader van de door de cliënt toevertrouwde opdracht. Enkel de voorwaarden en de bedragen die in laatstgenoemde verzekering zijn opgenomen zijn van toepassing. De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij zou lijden ingeval van eventuele beroepsfout(en) begrensd is tot het door de verzekering uitbetaald bedrag, dan wel, bij gebreke daaraan, tot het bedrag van de voor de betreffende opdracht in rekening gebracht honorarium, met uitzondering van het geval van kwade trouw of opzettelijke fout. 

De polis, dan wel een certificaat van deze polis, kan op eenvoudig verzoek worden verkregen. 

Art. 21. De cliënt is gehouden Pieter-Jan Franssen te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, die enigszins verband houden met zijn/haar dossier, en voor de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken. 

Art. 22. Aanspraken met betrekking tot opdrachten kunnen enkel gericht worden tegen Pieter-Jan Franssen. Voor zover de wet zou toelaten dat vennoten, medewerkers, werknemers van Pieter-Jan Franssen persoonlijk kunnen worden aangesproken, gelden ook voor deze alle bepalingen in deze algemene voorwaarden. 

Art. 23. De cliënt wordt eraan herinnerd dat juridische procedures risico’s en kosten (naast de eigen advocatenkosten) met zich meebrengen. 

In het bijzonder herinnert Pieter-Jan Franssen de cliënt aan de regeling m.b.t. de gerechtskosten, zoals vervat in de artikels 1017 en 1022 Ger. W. en het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 ter uitvoering ervan. Op basis van deze wetsbepalingen wordt (in burgerlijke rechtszaken) in principe de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, omvatten deze kosten onder meer een rechtsplegingsvergoeding d.i. een “forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij”. Het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding wordt in specifieke tariefschalen vastgesteld, dewelke periodiek geïndexeerd worden. 

Er gelden gelijkaardige regels voor andere procedures, zoals bv. strafprocedures, administratiefrechtelijke procedures en tuchtprocedures. De Cliënt erkent afdoende te zijn ingelicht omtrent deze risico’s en kosten. 

V. INFORMATIE EN CONFIDENTIALITEIT 

Art. 24. De cliënt dient op eerste verzoek onmiddellijk alle informatie te verstrekken die met de opdracht verbonden is. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van door hem verstrekte gegevens, informatie en stukken. Indien de cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het Pieter-Jan Franssen vrij om voor de cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. Pieter-Jan Franssen is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien. 

Art. 25. Pieter-Jan Franssen verbindt zich ertoe elke opdracht te behandelen met de confidentialiteit voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en de deontologische regels van de Orde van Advocaten. 

Art. 26. Overeenkomstig de toepasselijke deontologische regelgeving (de ‘regelgeving’), verwittigt Pieter-Jan Franssen de cliënt dat het bij gelegenheid de naam van de cliënt kan aanwenden voor marketingdoeleinden of in een context (zoals Cv’s, praktijk- en website-omschrijvingen) die kunnen worden beschouwd als reclame verricht door advocaten overeenkomstig de regelgeving. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, stemt de cliënt er mee in dat Pieter-Jan Franssen dit doet, weliswaar onderworpen aan de verplichting om het beroepsgeheim na te leven alsook enige andere verplichting die advocaten moeten naleven onder enige toepasselijke wetgeving en deontologische regels. 

Art. 27. De beroepsregels laten Pieter-Jan Franssen toe om, mits strikte naleving van het beroepsgeheim, zaken te aanvaarden voor andere cliënten wier activiteiten concurrerend kunnen zijn met deze van de cliënt. Pieter-Jan Franssen is tevens gerechtigd om andere cliënten wier belangen strijdig zijn met deze van de cliënt bij te staan in materies waarin deze laatste Pieter-Jan Franssen niet regelmatig raadpleegt. 

Art. 28. Mits akkoord van de cliënt kan de tussenkomst in een transactie of een proces gemeld worden aan de pers. Zodra het bestaan van deze transactie of van dit proces openbaar wordt, is geen voorafgaandelijke toestemming van de cliënt meer vereist. 

Art. 29. Intellectuele eigendomsrechten – contracten, adviezen, opinies, schriftelijke stukken, conclusies en andere documenten uitgaand van Pieter-Jan Franssen vallen onder het beroepsgeheim en zijn bestemd voor exclusief gebruik door de geadresseerde(n). Ongeacht de vorm waaronder of de drager waarmee het resultaat van diensten van Pieter-Jan Franssen wordt overgemaakt, gebeurt dit uitsluitend ten gunste en ter informatie van de cliënt. Deze documenten mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geciteerd of openbaar gemaakt (tenzij voor intern gebruik door de cliënt)zonder de voorafgaande toelating van Pieter-Jan Franssen, tenzij dit vereist is door de wet of door een bevoegde regelgevende instantie (in welk geval de cliënt Pieter-Jan Franssen daarvan vooraf op de hoogte zal moeten brengen, tenzij dat door de wet verboden is). 

VI. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

Art. 30. Zowel de cliënt als Pieter-Jan Franssen hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen. 

Art. 31. De cliënt is in dit geval verplicht om alle prestaties en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. Pieter-Jan Franssen maakt daartoe een eindstaat van erelonen en kosten op en bezorgt deze aan de cliënt. 

Art. 32. Pieter-Jan Franssen bezorgt de cliënt op eerste verzoek zijn dossier terug, voor zover inmiddels geen ander raadsman is aangeduid door de cliënt. 

Art. 33. Pieter-Jan Franssen is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van zijn overeenkomst met de cliënt. 

VII. ARCHIVERING EN DOSSIERBEWARING 

Art. 34. Pieter-Jan Franssen archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. 

Originele documenten kunnen aan de cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. 

Art. 35. Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd. 

VIII. IDENTIFICATIEPLICHT 

Art. 36. Het preventieve luik van de antiwitwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, B.S. 9 februari 1993) is eveneens van toepassing verklaard op de advocatuur. In dit verband wordt in het bijzonder gewezen op artikel 7, artikel 26 en artikel 44 van de Wet van 11 januari 1993. 

De antiwitwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. Advocaten dienen in het kader van het preventieve luik bepaalde transacties te melden en een aantal administratieve verplichtingen te vervullen. 

Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de stafhouder, die de informatie vervolgens overmaakt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze meldingsplicht geldt in beginsel niet in het kader van een (potentieel) rechtsgeschil. 

Art. 37. Verder is op grond van een wettelijk ingestelde identificatieplicht de advocaat verplicht de identiteit van de cliënt te controleren. 

Art. 38. Het is Pieter-Jan Franssen verboden om de cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld en/of dat er een onderzoek aan de gang is. 

IX. WIJZIGING 

Art. 39. Pieter-Jan Franssen behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 

Ingeval van wijziging brengt Pieter-Jan Franssen de gewijzigde tekst ter kennis van de cliënt. 

Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de cliënt voor de toekomst. 

X. ONGELDIGHEID OF NIETIGHEID – TEGENSTRIJDIGHEID 

Art. 40. Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. 

Art. 41. Partijen engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert. 

Art. 42. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van onderhavige algemene voorwaarden primeert de Nederlandse tekst, die de enige authentieke is. 

XI. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

Art. 43. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. 

Art. 44. Voor alle geschillen zullen uitsluitend de Rechtbanken en Hoven bevoegd zijn van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van Pieter-Jan Franssen. 

Art. 45. Voorafgaand aan een eventuele gerechtelijke procedure, tracht Pieter-Jan Franssen in der minne een einde te maken aan de gerezen discussie, dit overeenkomstig de toepasselijke regels van de Orde van Advocaten. 

bottom of page